28 stycznia 2006 roku w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej przy ulicy Jagiellońskiej 11, o godz. 11.00 odbył się Walny Zjazd TPL. Na Zjeździe zdano sprawozdanie z działalności TPL za 2005 rok, wprowadzono poprawki w Statucie TPL, oceniono dotychczasową działalność i przeprowadzono dyskusję programową.

News Reporter