19 stycznia 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Porządek obrad obejmował m. in. sprawozdanie prezesa TPL  – Cezariusza Kalinowskiego za okres 2.04.2011 – 19.01.2013 r., sprawozdanie skarbnika o sytuacji finansowej, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybór nowego prezesa i członków Zarządu, dyskusja nt. kierunków dalszej działalności Towarzystwa. W czasie spotkania głos zabrała obecna na sali pani Temenużka Wdowczyk. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do uroczystych obchodów Roku Aliny i Czesława Centkiewiczów.
Nowym prezesem TPL został Erazm Domański.

W skład nowego Zarządu weszli: Jacek Iwaszkiewicz, Krzysztof Kołodziejczyk, Ewa Narożna, Robert Nowiński, Elżbieta Pogorzelska i Jacek Szczepański.

News Reporter