Statut Towarzystwa Przyjaciół Legionowa

zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków

 w dniu 21 kwietnia 2012 r.

§ 1

Towarzystwo Przyjaciół Legionowa jest dobrowolnym samorządnym apolitycznym stowarzyszeniem zwanym w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r nr 20 poz. 104 ze zmianami) a także niniejszego statutu. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona . Towarzystwo może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

 § 2

Towarzystwo zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą władz Towarzystwa jest Legionowo.

§ 4

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

Towarzystwo może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzonych uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

§ 6

Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz  może być członkiem tych organizacji na zasadach  pełnej samodzielności.

§ 7

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich prac może zatrudniać pracowników.

      ROZDZIAŁ II

                                                 Cele i formy działania

§ 8

Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, rozwój regionalny i lokalny, w szczególności zaś upowszechniania historii miasta i regionu, budowanie zamiłowania i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego, środowiska naturalnego oraz poprawę walorów estetycznych i krajobrazowych przestrzeni publicznej, promocję miasta i regionu, a także poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu.

§ 9

 1.   Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) inicjowanie projektów wynikających z celów Towarzystwa i organizowanie  publicznych zebrań i dyskusji nad nimi.

2) przekazywanie projektów organom administracji rządowej i samorządowej, instytucjom, organizacjom społecznym.

3) gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość Legionowa oraz miejscowości położonych na terenie powiatu legionowskiego.

4) działalność wydawniczą w zakresie upowszechniania wiedzy regionalnej oraz aktywności społecznej i artystycznej mieszkańców.

5) organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych, związanych z celami Towarzystwa.

6) organizowanie wycieczek, spotkań, wydarzeń artystycznych, tematycznie związanych z celami Towarzystwa.

7) finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym.

2.   Dla realizacji celów Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego w formie               odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem, przy uwzględnieniu kodów i opisów    zgodnych z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

A. Działalność odpłatna

58.11.Z Wydawanie książek

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów            telewizyjnych

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

93.Z     Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

B. Działalność nieodpłatna

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych

95.60.Z Działalność wspomagająca edukację

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§ 10

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 Ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. nr96 poz.873 ze zmianami ) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III

      Członkowie, ich prawa i obowiązki

 Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

1)      Członków zwyczajnych

2)      Członków wspierających

3)      Członków honorowych

§ 11

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
 3. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji, zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

  § 13

1.Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

a) wybierać władze Towarzystwa i być do nich wybieranym

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu  Członków

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa.

d) korzystać z pomocy Towarzystwa w podejmowaniu działań zgodnych z jego celami    statutowymi

e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Towarzystwa z prawem głosu

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do :

a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

b) regularnego opłacania składek na rzecz Towarzystwa

c) czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Towarzystwa

d) dbania o dobre imię i mienie Towarzystwa

 § 14                                                

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc rzeczową lub finansową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Towarzystwa, zgłaszać  do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań.
 3. Członek wspierających zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 15

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Towarzystwa.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek :

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań członkowskich wobec Towarzystwa.

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

c) uchwały Zarządu    o skreśleniu z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat.

d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa lub innych działań na szkodę Towarzystwa.

 

 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma zawierającego treść  uchwały.
 2. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.  Decyzja Walnego jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa


§ 17                                                                                                                   

Władzami Towarzystwa są;

 1. Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

§ 18

1, Wybory do władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem postanowień ustępu 2.

 1. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 15 minut po pierwszym terminie. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 2. Zasada opisana w ust. 2 odnosi się do wszystkich uchwał Walnego Zebrania z zastrzeżeniem § 48 Statutu.

§ 19

W przypadku zmniejszenia się ilości pochodzących z wyboru członków władz Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Towarzystwa pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 20

Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za  nie wynagrodzenia.

 1. Walne Zebranie Członków

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Walne Zebranie Członków może być :

a)      zwyczajne

b)      nadzwyczajne

 1. Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i raz na 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)      z własnej inicjatywy

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej

c)      na pisemny wniosek co najmniej 1/5  ogólnej ilości członków zwyczajnych Towarzystwa

 1. Nadzwyczajne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
 3. Postanowienia ust. 7 nie dotyczą uchwały o zmianie statutu  i rozwiązaniu Towarzystwa (§ 44 Statutu )
 4. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborze władz Towarzystwa oraz w przypadku podjęcia takiej uchwały przez Walne Zebranie.
 5. Walne Zebranie obraduje według ustalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

1)      Ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa.

2)      Uchwalanie statutu i jego zmian.

3)      Uchwalanie regulaminów obrad Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

4)      Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

5)      Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6)      Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7)      Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

8)      Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

9)      Nadawanie tytułu honorowego członka Towarzystwa.

10)  Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze.

 1. Zarząd Towarzystwa

§ 23

 1. Zarząd składa się z 5 do 9 osób, w tym Prezesa, którego wybiera Walne Zebranie.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Każdy członek Zarządu składa oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Na podstawie podjętej uchwały Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się jeden raz w miesiącu lub częściej w razie potrzeby.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy :

1)      Kierowanie działaniem Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu.

2)      Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.

3)      Uchwalanie planów działalności Towarzystwa i preliminarzy budżetowych.

4)      Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn.

5)      Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania, skreślania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.

6)      Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 25

Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu.

 1. Komisja Rewizyjna

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

1)      Żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa w celu skontrolowania przynajmniej raz w roku działalności Towarzystwa

2)      Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

3)      Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu.

4)      Zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie przewidzianym statutem.

5)      Składanie na Walnym Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla Zarządu.

6)      Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 28

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
 2. Na podstawie podjętej uchwały Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 29

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa ani być pracownikami Towarzystwa.

§ 30

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 31

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie regulaminu.

§ 32

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 33

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji :

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

b) nie mogą być karani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

D. Sąd Koleżeński

 § 34                                                

Sąd Koleżeński stosuje następujące kary:

 1. Upomnienie
 2. Naganę
 3. Zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku.
 4. Skreślenie z listy członków.

 § 35

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia do Zarządu , którego uchwała jest ostateczna.

§ 36                                                    

Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ V

           Majątek Towarzystwa i gospodarka finansowa

§ 37

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i finanse.

 § 38                                                  

Towarzystwo uzyskuje fundusze ze :

1)      Składek członkowskich

2)      Środków z funduszy publicznych, grantów

3)      Kontraktów i świadczenia usług.

4)      Świadczeń członków wspierających

5)      Darowizn.

6)      Odsetek od kapitału

7)      Lokat i akcji

8)      Odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

9)      Ze zbiórek publicznych.

10)  Nawiązek sądowych.

11)  Spadków i zapisów.

12)  Dochodów z działalności gospodarczej oraz działalności odpłatnej pożytku publicznego.

 § 39

1)   Składki członkowskie za bieżący rok powinny być opłacane do końca każdego roku. Nowo przyjęci członkowie opłacają składki według zasad określonych przez Walne Zebranie w ciągu  czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Towarzystwa.

2)   Wysokość składek określa uchwałą Zarząd.

3)   W uzasadnionych szczególnych przypadkach Zarząd może umorzyć członkowi zaległe składki bądź zwolnić z obowiązku ich płacenia.

§ 40

Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań  należących do sfery celów statutowych oraz zadań publicznych.

§ 41

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 42

 1. Do składania oświadczeń woli o zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów , a także udzielania pełnomocnictwa uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie, to jest Prezes lub wiceprezes i Skarbnik.
 2. Inne pisma i dokumenty nie rodzące obowiązków majątkowych podpisują Prezes lub wiceprezes i Sekretarz.

§ 43

Niniejszy statut zabrania :

a)      Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo w związkach z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

b)      Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków , członków władz Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c)      Wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

d)      Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie władz Towarzystwa lub pracownicy lub osoby im bliskie.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe


§ 44                                         

Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne     Zebranie:

 1. W pierwszym terminie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Towarzystwa.
 2. W drugim terminie zwykłą większością głosów lecz przy obecności nie mniej niż1/4 liczby członków.

§ 45

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

§ 46                                                    

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach i  Prawa Cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *