Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Przyjaciół Legionowa za rok 2010

Liczący 13 osób Zarząd zbierał się systematycznie i odbył 12 spotkań. Pracę Towarzystwa skomplikował remont budynku Muzeum, gdzie mamy swoją siedzibę. Trzeba było zabezpieczyć archiwum Towarzystwa i przenieść je do prywatnych pomieszczeń członków Zarządu.

Działania Towarzystwa w roku 2010 były kontynuacją wcześniej prowadzonych przedsięwzięć i skupiały się wokół kwestii zachowania pamięci o osobach zasłużonych dla Legionowa, upowszechniania wiedzy o Legionowie i budowania poczucia więzi lokalnej.

1. upamiętnienie poległych w Katyniu:

Towarzystwo zaproszone zostało do członkostwa w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Katyńskiego, braliśmy aktywny udział w spotkaniach Komitetu, wnosząc swój wkład w wypracowanie koncepcji upamiętnienia legionowskich ofiar zbrodni katyńskiej.

Uczestniczyliśmy w  uroczystościach wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pomnika 21 marca 2010, a potem 3 maja w odsłonięciu tablicy katyńskiej. TPL było wymienione jako współorganizator uroczystości.

2. rewitalizacja nagrobka Daniela Segała

Kierując się dewizą, że należy pamiętać o osobach zasłużonych dla Legionowa i regionu, Towarzystwo podjęło działania zmierzające do odnowienia nagrobka Daniela Segała. W tym celu nawiązaliśmy kontakt z księdzem Lucjanem Szcześniakiem (rozłożenie na raty kwoty, którą TPL musiało zapłacić za miejsce na cmentarzu). Inicjatywa została nagłośniona na łamach prasy i poprzez bezpośredni kontakt z placówkami medycznymi na terenie Legionowa. Udało się pozyskać kamieniarza, który wykonał nowy pomnik. W celu sfinansowania kosztów udało się pozyskać sponsorów.

Wykonano dokumentację fotograficzną nagrobka, a całej inicjatywie nadano rozgłos medialny – artykuł „Udało się ocalić od zapomnienia” wydrukowany na łamach „To i Owo”, materiały zamieszczone na stronie internetowej TPL.

9 września o godz. 17.00 na legionowskim cmentarzu odbyło się spotkanie przy odnowionym grobie Daniela Segała. Mimo ulewnego deszczu licznie przybyli członkowie TPL, mieszkańcy miasta, była też młodzież z ZSO nr 2 z nauczycielką p. Beatą Narel. Władze miasta reprezentował wiceprezydent p. Piotr Zadrożny. Przybyli wspominali Daniela Segała, złożyli kwiaty i zapalili znicze na odnowionym nagrobku.

Zebrane pieniądze zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie zostało przedstawione na spotkaniu Zarządu.

3. kwestia upamiętnienia A. i Cz. Centkiewiczów

W tym celu ponawiane są kontakty z rodziną Wdowczyków – spadkobierców Centkiewiczów, mające na celu pozyskanie eksponatów.  Państwo Kalinowscy kilkakrotnie kontaktowali się ze spadkobiercami spuścizny po Centkiewiczach. Pani Temenużka Wdowczyk pozytywnie odniosła się do współpracy, chętnie widziałaby odrębne muzeum Centkiewiczów. Brak jeszcze ostatecznych decyzji, ale rozmowy są wciąż prowadzone.

4. udział w imprezach o zasięgu miejskim i powiatowym

 • Przedstawiciele TPL uczestniczyli w obchodach rocznic historycznych na terenie miasta i powiatu (rocznica Powstania Warszawskiego, Święto Niepodległości, rocznica wybuchu II wojny światowej).
 • W maju uczestniczyli – tradycyjnie już – w Nocy Muzeów – organizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Legionowo.
 • 30 maja odbyły się Dni Legionowa, podczas których na stoisku wspólnie z muzeum prezentowało się TPL. Dyżurujący członkowie zarządu sprzedawali publikacje i udzielali informacji o działalności Towarzystwa.
 • 6-7 listopada Towarzystwo Przyjaciół Legionowa uczestniczyło w I Targach Zdrowia i Urody w hali sportowej. Na stoisku sprzedawano publikacje, informowano o przedsięwzięciach TPL. Odwiedzający często pytali o publikację, która byłaby informatorem o zabytkach powiatu Legionowskiego.
 • We wrześniu TPL uczestniczyło w Festiwalu Nauki w Jabłonnie, gdzie prezentowało swoje publikacje.
 • Przedstawiciele Towarzystwa zaproszeni zostali przez Radę i prezydenta Miasta Legionowo na uroczyste obchody 20-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce (29 maja 2010), jednym z punktów uroczystości była promocja książki „20 lat samorządu legionowskiego” autorstwa Jolanty Załęczny

5. Upowszechnianie wiedzy historycznej – wydawnictwa i ich promocja

 • 24.04.2010 w Sali Widowiskowej Urzędu Miasta odbyła się promocja książki dr Jacka Szczepańskiego, dr Zbigniewa Moszumańskiego, dr Zygmunta Kozaka „Major Władysław Pomaski (1895 – 1981)” Oprócz autorów wystąpiła p. Dominika Świątek, która zaśpiewała wiersze Słowackiego oraz aktor p. Ryszard Bacciarelli, który czytał fragmenty książki.
 • Zakończono prace nad IV tomem „Rocznika Legionowskiego”, wkrótce planowana jest promocja publikacji.
 • Trwają prace nad wydaniem książki Adama Kaczyńskiego, jej publikacją zainteresowany jest Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. TPL będzie współredagować publikację, a potem zajmie się jej promocją.

6. Współpraca z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami

 • W ramach stałej współpracy z Fundacją na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej członkowie zarządu wzięli udział w obchodach Dnia Fundacji. Członkowie TPL aktywnie działają też w Fundacji.
 • TPL ufundowało nagrodę specjalną dla dziecka biorącego udział w konkursie literackim zorganizowanym przez legionowską Bibliotekę za pracę o tematyce regionalnej.
 • Z okazji Święta Niepodległości 11 listopada członkowie TPL zostali zaproszeni na uroczysty koncert pieśni patriotycznych do Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 • Prezes Jolanta Załęczny brała udział w konferencji na UKSW dotyczącej regionalizmu, gdzie zaprezentowała działalność Towarzystwa  wydaną w roku 2009 monografię TPL.

7. działania konsolidujące Towarzystwo, budujące poczucie tożsamości lokalnej

 • Delegacja TPL tradycyjnie wzięła udział w wyjeździe do Palmir, gdzie zapalono znicze na grobach legionowian.
 • Dbałość o aleję lipową posadzoną z okazji jubileuszu Towarzystwa – uzupełnione zostały paliki przy drzewkach, zaprojektowano tablicę informacyjną, która pojawi się na kamieniu ufundowanym przez jednego z mieszkańców.
 • 26 czerwca odbył się tradycyjny piknik połączony ze spacerem po Legionowie, przewodnikiem był p. dr Jacek Szczepański. Piknik stał się okazją do wspomnień i budowania bliskich relacji w Towarzystwie.
 • 14 sierpnia odbyła się wycieczka do Gołotczyzny i Sarnowej Góry. Miała ona charakter patriotyczny, była elementem obchodów rocznicy bitwy warszawskiej.
 • 16 października uczestniczyliśmy w wycieczce do Opinogóry i Ciechanowa.

(ponieważ wśród uczestników wycieczki było mało członków TPL, w gronie Zarządu pojawiło się pytanie o zasadność organizowania wycieczek)

 • Jesienią, z uwagi na letnie upały, odbyła się wycieczka na Powązki. 23 października delegacja TPL tradycyjnie odwiedziła tam groby osób związanych z Legionowem.
 • 27 października – przed 1 listopada – zapalono znicze na grobach członków TPL spoczywających na legionowskim cmentarzu.
 • Znicze z nadrukiem TPL zapłonęły też na innych cmentarzach warszawskich, gdzie pochowani są działacze i członkowie TPL.
 • Tradycyjnie zorganizowano wigilię, która zgromadziła dużą liczbę członków i sympatyków Towarzystwa.

8. inne działania

 • Zgłoszenie przez TPL kandydatury p. Beaty Narel do przyznania statuetki „Zasłużony dla Miasta Legionowa im. Gen. Bolesława Roi”.
 • Upowszechnienie wiedzy o Towarzystwie poprzez przekazanie 60 sztuk monografii na nagrody dla nauczycieli z terenu całej Polski w konkursach organizowanych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 • Założenie profilu TPL na Facebooku. Administratorem jest p. Mirosław Jankowiak.
 • Nawiązanie współpracy z radiem Hobby. gdzie wywiadu na temat działalności TPL udzielił p. Cezariusz Kalinowski.
 • Publikacje wydane przez TPL zostały przekazane do biblioteki w Londynie.
 • W gronie członków Towarzystwa pojawiło się szereg nowych osób, m.in. nauczyciele i muzealnicy.
 • Podjęto działania mające na celu zdopingowanie członków do regularnego płacenia składek.

Opr. Jolanta Załęczny

News Reporter